Over Njalowei

Achter de schermen

Over Stichting Njalowei

Missie

Njalowei betekent Waterbron. Het uitzien is dat vele dorpsbewoners in aanraking mogen komen met het Levende Water, de Heere Jezus Christus.
En dat Gods Woord zich mag verspreiden zoals de waterrimpels zich verspreiden over het water.

Hoe we hier gestalte aan geven:

Njalowei is een organisatie die zich, onder inwachting van de zegen van de Heere, inzet voor de verspreiding van Gods Woord onder de zeer arme bevolking van Sierra Leone. Dit wordt gestalte gegeven door het ondersteunen van de lokale kerk in Limba en de school voor primair en secundair onderwijs die daarbij hoort, de Grace Acadamy School. Bij de evangelisatieactiviteiten funderen we ons op Gods Woord en de reformatorische belijdenisgeschriften. Daarnaast bieden we ook diaconale en eenvoudige medische hulp, dienstbaar aan de evangelieverkondiging.
Dit alles met als doel de eer van Gods naam en de opbouw van Zijn Koninkrijk.

Waterbron

Njalowei betekent in de lokale taal van Sierre Leone: waterbron.
Alles is afhankelijk van de BRON van het leven, de Heere Jezus Christus.
Vanuit die gedachte zijn de onderstaande 4 pijlers van de stichting ontstaan:

Bidden: Arbeid in Gods Koninkrijk kan niet zonder gebed.

Redding: De lokale bevolking in aanraking brengen met het Evangelie

Onderwijs: Het opzetten en onderhouden van christelijk (basis)onderwijs.

Noden: De bevolking willen we helpen door voorzieningen te treffen waarin
         ze zichzelf in de eerste levensbehoefte kunnen voorzien.

Bestuur:
Leonard Roukens, voorzitter
Lydia Roukens-Verhoeven, secretaris
Erik de Weerd, penningmeester
Arianne van de Weerd, coördinator onderwijs
Nico van der Heiden, coördinator activiteiten

Activiteiten Regio Zuid-Holland:
Lieneke Roukens-Boer

Raad van Advies
Michiel van Olst, voorzitter
Ben Kok sr., secretaris
Gerard de Weerd
Paul Stelwagen

De stichting heeft geen winstoogmerk.

De stichting ontvangt middelen van onder andere particulieren en bedrijven, die deze middelen verstrekken in het vertrouwen dat het werk, in overeenstemming met de missie, visie en kernwaarden, op een integere, zorgvuldige en verantwoorde wijze plaats vinden.

Van alle betrokkenen (bestuur, vrijwilligers, partners) wordt verplicht dat zij de huisregels en gedragscode integriteit ondertekenen en zorgvuldig naleven.

De verkregen inkomsten worden besteed conform de doelstelling zoals vastgelegd in de statuten (artikel 2).

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden en het realiseren van de doelstelling.

De bestuursleden en vrijwilligers doen dit werk onbezoldigd, de kosten van projectreizen (visum, vliegtickets, accommodatie, eten en drinken e.d.) komen voor eigen rekening van de reiziger of werven daarvoor zelf fondsen. Wel is het mogelijk de financiële transactie, na goedkeuring van voorzitter en penningmeester, via de stichting te laten verlopen, waarna de reissom als gift wordt teruggestort aan de stichting.

Het bestuur werkt open en transparant over de uitgaven die besteed worden aan het project en streeft ernaar dat de uitgaven die (lokaal) gedaan worden verantwoord worden en/of aannemelijk gemaakt. Dit gebeurt o.a. door facturen en door beeldmateriaal over de voortgang van het project.

Het doel van de stichting is dat minimaal 95% van alle inkomsten besteed worden aan de projecten.

Stichting Njalowei heeft de ANBI status zodat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

RSIN: 863021049

Adresgegevens secretariaat:

Stichting Njalowei
Oosteinderweg 43
8072 ZN Nunspeet