Privacybeleid

Njalowei neemt uw privacy serieus en zet alles voor u op een rij…

Privacyverklaring

Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Stichting Njalowei in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. 

 1. Wie is Stichting Njalowei

Stichting Njalowei is een organisatie die zich onder de zegen van de Heere inzet voor de verspreiding van Gods Woord, en dit gestalte geeft door evangelisatieactiviteiten en onderwijs gegrond op het reformatorisch gedachtengoed, daarnaast ook diaconale hulp biedt, dit alles met het doel de eer van Gods naam en de opbouw van Zijn Koninkrijk.

Ons uitgangspunt is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop gebaseerde Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Dordtse Leerregels, de Heidelbergse en Westminster Catechismus.

Het bestuur handelt in de lijn met de kernwaarden, gebaseerd op het Bijbels perspectief van gerechtigheid en barmhartigheid: mede-verantwoordelijk, mede-schepsel, mede-lijden, rentmeesterschap en wederzijdse afhankelijkheid.

Omdat onze naasten schepselen zijn, wijzen wij discriminatie, ongewenste intimiteit, (seksuele) intimidatie, pesten, agressie, (seksueel) geweld, misbruik, uitbuiting, omkoping en elke andere vorm van (toespeling op) ongewenst gedrag in woorden én gedrag af.

Stichting Njalowei richt zich op het scheppen van hoop en nieuwe kansen voor kinderen, tieners en volwassenen.

 1. De persoonsgegevens die wij verwerken met bijbehorende doeleinden en bewaartermijnen:

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan van:

Donateur- administratie: stamgegevens van de donateur worden gebruikt voor de administratieve verwerking van donateurs;

Contact met donateurs: stamgegevens en gegevens inzake de relatie tot projecten van donateurs worden gebruikt om te informeren over projecten en ontwikkelingen binnen Stichting Njalowei en te bedanken voor de steun;

Projectadministratie: stamgegevens van de projectpartners worden gebruikt voor de administratieve verwerking van projectbijdragen;

Projectcoördinatie: stamgegevens en (bijzondere persoons) gegevens inzake de relatie tot projecten van de projectpartners of -begunstigden worden gebruikt voor het coördineren van en informeren over projecten waaraan zij verbonden zijn;

Contact met belanghebbers: stamgegevens van belanghebbers van Stichting Njalowei worden gebruikt voor de verstrekking van door hen aangevraagde informatie of de afhandeling van de van hen verkregen informatie.

Wij kunnen de persoonsgegevens op geanonimiseerd niveau gebruiken voor onderzoeksdoeleinden om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren. Deze geanonimiseerde gegevens zijn nooit tot u als individu te herleiden.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om onze doelstelling zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

 1. Website bezoek

 Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Het gaat dan om het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Cookies

Als u onze website bezoekt worden cookies geplaatst op uw pc voor verschillende doelen. Deze cookies kunnen functioneel of analytisch zijn wij traceren niet uw surfgedrag.

 1. Nieuwsbrief & het contactformulier

Om u als geïnteresseerde of potentiële sponsor te kunnen informeren kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Indien u verlangt dat wij contact met u opnemen, dan kan dit ook via onze website. (Wij doen dit om u op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten, eventuele wijzigingen van onze activiteiten).

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan doen we dat alleen met uw toestemming. De gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Wij behouden daarna uw e-mailadres op onze blokkeerlijst, zodat u achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden. Dit is een standaard feature van onze maildienstverlener MailChimp. Wij vragen u, bij de inschrijving voor onze nieuwsbrieven, om uw naam, zodat wij onze nieuwsbrieven persoonlijker kunnen maken.

 1. Delen van persoonsgegevens

Stichting Njalowei zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen aan derden. Stichting Njalowei deelt uw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;
 • u hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Om die dienstverlening te verlenen kan Stichting Njalowei uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Stichting Njalowei doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 waarin het Privacy Shield mechanisme is verworpen. Hierdoor zijn er momenteel geen passende waarborgen voor het verwerken van persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Stichting Njalowei heeft privacy zeer hoog in het vaandel staan en we proberen er dan ook alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we u hierover informeren via deze privacyverklaring. Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

 1. Hoe Stichting Njalowei uw persoonsgegevens beveiligt

Stichting Njalowei neemt de bescherming van uw persoonsgegevens bijzonder serieus en derhalve worden door ons passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde platformen. Deze kunnen alleen worden benaderd door gebruik te maken van een gebruikersnaam en wachtwoord. Als u de indruk hebt dat uw gegevens door ons niet goed worden beveiligd of u heeft aanwijzingen van misbruik, neem dan vooral zo spoedig mogelijk contact met ons op via het e-mailadres: secretariaat@njalowei.nl.